Koulutusosiossa käsitellään maataloutta Suomessa sekä sitä, millaista elämä ja työnteko maatilalla on 2020-luvulla.

Saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tarkoittaa kestävä toiminta alkutuotannossa ja millaisia ilmasto- ja ympäristötoimia maatiloilla tehdään?
  • Mitä merkitsee ruokaturva?
  • Miten huolehditaan eläinten hyvinvoinnista?
  • Mitkä ovat kotimaisen ruoantuotannon ominaispiirteitä kansainvälisessä vertailussa?
  • Entä millaista mahtaa olla tulevaisuuden ruoantuotanto?

Tiedollisen osaamisen lisäksi koulutus tarjoaa kasvattajalle mm. ideoita, miten tutustuttaa oppilaat alkutuotantoon ja erilaisiin maatilan töihin.

Luennot

Ensimmäisellä luennolla maa- ja metsätalousyrittäjä, ammatillinen opettaja, MMM Kati Partanen avaa suomalaisen ruoantuotannon erityispiirteitä sekä maataloustuotannon kansainvälistä toimintaympäristöä sekä työn kansainvälistä luonnetta. Luennolla käsitellään myös globaaliin ja kotimaiseen ruokaturvaan liittyviä teemoja, sekä kuullaan ajatuksia ja skenaarioita tulevaisuuden ruoantuotannosta.

Toisella luennolla Hirvilammen luomutilan maatalousyrittäjä, agrologi Susanna Valtonen kertoo siitä, millaista työ maatilalla eri vuodenaikoina on, ja kuinka esimerkiksi huolehditaan eläinten hyvinvoinnista. Lisäksi hän avaa maatalouden ja alkutuotannon merkitystä alueellisen elinvoimaisuuden ja työllistävyyden näkökulmista.

Materiaalia ruokakasvatukseen

Maatilallisen päivä -video

Keisalan tilan Anna Länsisalmi-Keisala kertoo videolla maatilan työstä.

Keskustelutilanteita ruoasta ja ruoantuotannosta
Tehtävän tarkoituksena on vahvistaa oppilaiden vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä auttaa tunnistamaan ja hyväksymään erilaisia ruokaan liittyviä näkemyksiä ja tunteita. Tehtävä koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen osa tehdään itsenäisesti ja toinen osa parin tai pienryhmän kanssa. Tehtävä on suunnattu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Keskustelutilanteita ruoasta ja ruoantuotannosta

Lataa tiedosto

Maitotilan elämää -valokuvamateriaali
Valokuvamateriaalin on tarkoitus tutustuttaa oppilaita maitotilan toimintaan ja lehmien elämään. Oppilaat voivat joko keskustella kuvissa esitetyistä kysymyksistä ennakkotietojensa perusteella tai etsiä niihin vastauksia opettajan ohjeistamalla tavalla itsenäisesti tai ryhmässä. Tehtävä kehittää oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monilukutaitoa. Tehtävä on suunnattu 4. – 6. -luokan sekä yläkoulun oppilaille.

Maitotilan elämää, pdf

Lataa tiedosto

Maitotilan elämää, ppt

Lataa tiedosto

Maitotilan elämää -opettajan taustamateriaali, pdf

Lataa tiedosto

Ruuan reitti (Ruokatieto Yhdistys ry)
Ruuan reitti on alakoululaisille suunnattu opetuskokonaisuus, joka tutustuttaa ruuan matkaan pellolta pöytään esimerkiksi videoiden, julisteiden ja tehtävien avulla. Materiaalia voi käyttää soveltuvin osin myös varhaiskasvatuksessa ja yläkoulussa.

Ruokavisa – teemana alkutuotanto (Ruokatieto Yhdistys ry)
Ruokavisan materiaalissa haastetaan oppilaita tutkimaan ruoan alkuperää, tutustumaan ruoantuotantoon erilaisista näkökulmista ja pohtimaan omaa rooliaan ruokajärjestelmässä. Opetuskokonaisuus koostuu kolmesta oppilaille esitettävästä diasarjasta sekä opettajalle tuotetusta taustamateriaalista.

Ruokavisa-nettipelit (Ruokatieto Yhdistys ry)
Yläkoululaisille suunnattuja pelejä löytyy eri teemoilla useita. Nettipeleissä testataan Ruokavisa-oppimateriaalin avulla opittuja tietoja. Peli toimii keväisin tiettynä ajankohtana myös valtakunnallisena osaamiskilpailuna, jossa parhaiten menestyneet oppilasryhmät palkitaan.

Suomalaiset ruokaketjut -mobiiliaineisto (Hyvää Suomesta)
Animaatiopeli syventää osaamista suomalaisen ruoka-alan eri sektoreiden toiminnasta. Materiaali soveltuu yläkouluille ja toiselle asteelle.

Vinkkejä maatilavierailun järjestämiseen ja maatilaoppaan varaamiseen

Vierailu maatilalle (MTK ry)
MTK:n alueellisista liitoista voi tiedustella mahdollisuutta vierailla lähialueen maatiloilla. Vierailujen aikana oppilaat pääsevät tutustumaan alkutuotannon työhön käytännönläheisesti ja itse tutkien. MTK:n alueellisista liitoista (https://www.mtk.fi/liitot) voi tiedustella mahdollisuutta vierailla maatilalla omalla lähialueellasi. Mikäli sopiva tila löytyy, MTK kustantaa kuljetuksen tilalle.

Maatilaoppaan vierailu (MTK ry)
Jos vierailu maatilalle ei onnistu, voi omaan kouluun kutsua Maatilaoppaan vierailulle. Maatilaoppailla on vuosien kokemus yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Maatilaoppaat ovat aktiivisia maatalousyrittäjiä tai maatalousalan opiskelijoita, eli parhaita asiantuntijoita kertomaan omasta alastaan. Monipuolinen aineisto tukee opetusta ja toimii pohjana keskusteluille. Tavoitteena on edistää maatalouden tuntemusta eri ikäisille koululaisille, ympäri Suomea. Oppitunti materiaaleineen on kouluille maksuton.

Maatilaoppaan voi kutsua vierailulle kouluun tai päiväkotiin MTK:n yhteyshenkilöltä:
Sakari Alasuutari, sakari.alasuutari@mtk.fi

Taustatietoa opettajalle

Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto (MTK ry)
Aineistossa avataan suomalaisen ruoantuotannon historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta ja se soveltuu erityisesti oman asiantuntijuuden syventämiseen alkutuotantoon liittyvissä kysymyksissä.

Tietohaarukka – tilastotietoa elintarvikealasta (Ruokatieto Yhdistys ry, saatavissa myös ruotsiksi ja englanniksi)
Julkaisu on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta, niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruuan kulutuksestakin. Uusi Tietohaarukka julkaistaan syksyisin.

Ruoka murroksessa – Just food podcast
Just food -hankkeen podcast, joka avaa ruokaan liittyviä hankalia käsitteitä ja herättelee keskustelua aiheen eri näkökulmista.

Tuntematon ruokajärjestelmä – Eväitä kokonaisuuksien ymmärtämiseen (E2 Tutkimus) Puhuttaessa ruuasta puhutaan myös ympäristöstä, ravitsemuksesta, vallasta ja markkinoista. Miten nämä kytkeytyvät toisiinsa? Mitä tapahtuisi, jos ruokajärjestelmä annettaisiin täysin markkinoiden hoidettavaksi? Miten kotieläintuotannon vähentäminen vaikuttaisi ruokajärjestelmän eri osiin? Auttaisiko kokonaisuuksien parempi ymmärrys löytämään yhteisiä ratkaisuja toisiinsa kytkeytyviin ongelmiin.

Pohdintatehtäviä (käytettävissä soveltuvin osin myös opetuksessa)

Tehtävä 1:

On tärkeää, että kasvattaja tunnistaa oman ruokasuhteensa piirteitä ja havainnoi, siirtääkö niitä tiedostamattaan myös eteenpäin.

Pohdi, millaisia ruokaan, sen tuotantoon sekä syömiseen liittyviä arvoja, asenteita tai käsityksiä sinulla on. Miten voisit tukea erilaisten ruokasuhteiden hyväksymistä kouluympäristössä?

Voit lukea lisää ruokasuhteen viitekehyksestä osoitteessa: https://kehuva.com/ruokasuhde/ ja https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kohti-lempeampaa-ruokasuhdetta

Tehtävä 2:

Pohdi, mitä oppilaasi jo tietävät alkutuotannosta? Mistä näkökulmista aihetta on jo opiskeltu, mitä olet kuullut heidän keskustelevan aiheesta tai mitkä asiat heitä askarruttavat tai huolettavat?

Tutustu koulutuksen luento- ja videomateriaaliin ja pohdi niiden perusteella millaisia alkutuotantoon liittyviä näkökulmia opetuksessa tulisi mielestäsi nostaa esiin. Mitä oppilaiden pitäisi tietää kotimaisesta ruoantuotannosta? Millaisin keinoin tai mitä materiaalia käyttäisit asian opettamiseen?

Tehtävä 3:

Tutustu RUOKAA – Kestävä maatalous ja ruoantuotanto –kirjan lukuun 1.2. Ruoan tie kuluttajalle ja siinä kappaleeseen ”Miten voin itse osallistua ruoantuotantoon oman keittiöni ulkopuolella?”.

Missä muualla kuin maatiloilla voidaan tuottaa ruokaa? Millä tavoin koulut voisivat tutustuttaa oppilaita ruoantuotantoon? Kuinka ruoka ja ruoantuotanto näkyvät koulusi opetussuunnitelmassa?

Pohdi, kuinka koulussa voisi tuottaa ruokaa ja kuinka oppilaita voisi osallistaa siihen?

Siirry takaisin sivun alkuun