Kalastus oli esihistoriallisen Suomen pääelinkeino. Asumukset sijaitsivat kalavesien äärellä, ja asuinpaikka saattoi jopa vaihtua kalanpyynnin vuotuisen kierron mukaisesti. Kalavesien äärelle syntyi vähitellen myös pysyvää maanviljelysasutusta. Kalastuksesta tulikin eräkauden jälkeen omavaraistalouden kulmakivi. Ammattikalastus lisääntyi 1800-luvun aikana ensin meri- ja jokialueilla ja vuosisadan lopulla myös järvialueilla. Kalanpyynnistä saatavat myyntitulot auttoivat myös siirtymisessä rahatalouteen.

Kalatalous on vielä tänäkin päivänä tärkeä osa Suomen luonnonvarataloutta ja merkittävä elinkeino erityisesti syrjäisten seutujen työllisyyden ja palveluiden säilymisen kannalta. Ammattikalastajien määrä on kuitenkin tasaisessa laskussa. Vaikka kuluttajat arvostavat kotimaista kalaa, on tuontikala vallannut yhä suuremman alan kalatiskien tarjonnasta: Suomessa syödystä kalasta vain alle viidennes on kotimaista. Kotimaisesta kalasta on siis pulaa, eikä vähenevä kalastajakunta kykene vastaamaan kalamarkkinoiden tarpeisiin.

Vastauksena kalamarkkinoiden ongelmiin valtioneuvosto hyväksyi heinäkuussa 2021 Kotimaisen kalan edistämisohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kotimaisen kestävästi tuotetun kalan tarjontaa ja kulutusta. Ohjelman on tarkoitus innostaa suomalaiset syömään keskimäärin 2,5 kala-annosta viikossa vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti halutaan lisätä vajaasti hyödynnettyjen kalojen kuten silakan, kilohailin, kuoreen, pienen muikun ja särkikalojen elintarvikekäyttöä.

Luonnonvesistä kalastuksen lisäksi kalankasvatus on tärkeä elinkeino niin Suomessa kuin maailmallakin. Maapallon kasvava väestö tarvitsee proteiininlähteitä, eivätkä luonnonvesien kalakannat kestä lisääntyvää kalastusta. Siksi vesiviljelyn eli kalojen, äyriäisten ja vesikasvien kasvatuksen uskotaan kasvavan yhä merkittävämmäksi ruoantuotannon keinoksi. Maailmanlaajuisesti kalankasvatus tuottaa jo noin puolet ihmisravinnoksi käytettävistä kaloista. Myös Suomessa on tavoitteena lisätä vesiviljelytuotannon määrää ja arvoa, sekä kehittää ja vahvistaa alan kilpailukykyä.

Kotimainen kalatalous on säädeltyä ja valvottua toimintaa niin kalakantojen, ympäristön kuin elintarviketurvallisuudenkin suhteen. Valvontajärjestelmät ovat kehittyneet uuden teknologian myötä, ja kalakantojen kestävyyttä pyritään turvaamaan yhteistyössä kalastajien ja viranomaisten kesken. Itämeren silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on saavuttanut MSC:n (Marine Stewardship Council) kestävän kalastuksen sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa. Myös muikun kalastuksen sertifiointia ollaan aloittamassa.

Kala-sivuilla käytetyt lähteet:

Valtioneuvosto, Kotimaisen kalan edistämisohjelma: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/kotimaisen-kalan-edistamisohjelma-hyvaksyttiin-kalan-syonnista-hyotyy-terveys-vesistot-ja-talous
Euroopan komissio, kalastus: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_fi
John Nurmisen Säätiö, Lähikalahanke: https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/lahikalahanke/ 
Kalankasvattajaliitto, Yritykset: https://www.kalankasvatus.fi/kalankasvattajaliitto/yritykset/
Kalankasvatus.fi: https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksen-yhteydessa/, https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljely/kalanviljely-elinkeinona/
Kalastusmuseo: https://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksen-historiaa/
Kalatalouden Keskusliitto: https://ahven.net/
Luonnonvarakeskus, Ammattikalastuksen olosuhdekatsaus 2020: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551824/Kalastuksen%20olosuhdekatsaus%202020.pdf?sequence=4&isAllowed=y, Kalamarkkinakatsaus 2022: Kalamarkkinakatsaus 2022 – Jukuri (luke.fi), Kalatalouden kestävyys: https://projects.luke.fi/ruokafakta/liha-ja-kala/kalatalouden-kestavyys/, Sininen biotalous: https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547318/luke-luobio_22_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y , Kirjolohen valintajalostusohjelma JALO: https://www.luke.fi/fi/uutiset/luke-ja-finnforel-kehittavat-yhdessa-kirjolohen-valintajalostusta, Kalatietoa: https://www.luke.fi/fi/kala, Nuorten vapaa-ajankalastajien määrä kasvanut: https://www.luke.fi/fi/uutiset/nuorten-vapaaajankalastajien-maara-kasvanut
Maa- ja metsätalousministeriö, kansallinen vesiviljelystrategia 2022: http://mmm.fi/documents/1410837/1516655/1-3-Vesiviljelystrategia_2022.pd…
Pro Kala, kalakauppa: http://docplayer.fi/498836-Www-prokala-fi-kalakauppa.html
Pro Kala, Vedestä ruokapöytään. Suomalainen elinkeinokalatalous: http://www.prokala.fi/wp-content/uploads/2018/03/Vedest%C3%A4-ruokap%C3%…
Suomalainen elinkeinokalatalous, Hyvinvointia kalasta: https://sakl.fi/wp-content/uploads/Hyvinvointia-kalasta-2022_FI.pdf 
Suomen ammattikalastajaliitto: https://sakl.fi/yleista-elinkeinosta/
Suomen kalankasvattajaliitto: http://www.kalankasvatus.fi/, Itämeri syömällä parempaan kuntoon: https://www.kalankasvatus.fi/itameri-syomalla-parempaan-kuntoon/, https://www.kalankasvatus.fi/kalanviljely/kalanviljely-elinkeinona/
WWF Suomi, Kalan ympäristömerkit: https://wwf.fi/ruoka/kalaopas/kalan-ymparistomerkit/

Siirry takaisin sivun alkuun