Butiksutflykten är förenlig med delområdena inom mångsidig kompetens (K1–K7)

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) baserar sig på en syn på lärande där eleverna har en aktiv roll och lärandet sker genom kommunikation med omgivningen. Under butiksutflykten förverkligas dessa mål eftersom undervisningen förs ut ur klassrummet till närmiljön.

Butiksutflykten och det tillhörande materialet stöder genomförandet av de fenomenbaserade undervisningshelheterna och kan i sig genomföras som en fenomenhelhet i skolan.

  • Butiksutflykten utmanar eleven att agera i en ny miljö och göra egna observationer. Planering av butiksutflykten i grupper uppmuntrar eleverna att göra innovationer. Elevernas förmåga att agera stärks när de som medlemmar i skolgemenskapen får stöd och uppmuntran för sina idéer och initiativ.  (K1, förmåga att tänka och lära sig)
  • Genom samarbete utanför skolan lär sig eleverna att fungera på ett smidigt sätt i olika miljöer och att iaktta goda vanor även utanför skolan. (K2, kulturell och kommunikativ kompetens)
  • Eleverna ska få hjälp med att utveckla sina konsumentkunskaper samt sina förutsättningar att sköta och planera sin egen ekonomi. Eleverna ska handledas i att fungera som konsumenter. De ska också få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och uppmuntras till en etisk användning och måttlighet. Eleverna uppmuntras till att dela med sig och vara sparsamma. Butiksutflykten är ett utmärkt tillfälle att lära eleverna konsumentkunskaper, hur man går tillväga i butiken, hur man använder pengar och vilka val man ska göra i butiken. (K3, vardagskompetens)
  • Elevernas multilitteracitet utvecklas under butiksutflykten. Eleverna behöver ha kompetens i multilitteracitet för att kunna förstå och tolka världen omkring sig. Kompetens i multilitteracitet innebär att kunna söka, kombinera, omforma, producera, presentera och kritiskt granska information i olika former, i olika kontexter och med hjälp av olika verktyg. (K4, multilitteracitet)
  • Under butiksutflykten får eleverna även ta del av arbetslivet: olika arbetsuppgifter i butiken och butiken som arbetsplats. Det kan vara en stor överraskning för eleverna hur mycket arbete och hur varierande arbetsuppgifter som är förknippade med matens väg från jord till konsumenternas bord via butikshyllan och hur många olika arbetsuppgifter det finns i butiken. Eleverna får utveckla sin kännedom om arbetslivet under butiksutflykten. (K6, arbetslivskompetens och entreprenörskap)
  • Uppgifterna under butiksutflykten har utarbetats så att de främjar principerna för hållbar utveckling. Beroende på elevernas ålder kan butiksutflykten delvis planeras tillsammans med eleverna. (K7, förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid)

Butiksutflykten kan anknytas till många olika läroämnen

Butiksutflykten lämpar sig även som en del av innehållet i flera olika läroämnen. Nedan följer ett par exempel på läroämnen som butiksutflykten kan anknytas till.

  • Modersmål: Under butiksutflykten befinner sig eleverna i en mångsidig och stimulerande miljö. Det finns olika slags texter, till exempel priser, skyltar och produktpåskrifter. I uppgiftsbanken i materialet finns det övningar som anknyter till dessa.
  • Matematik: I årskurserna 3–6 ska undervisningen i matematik erbjuda upplevelser med vilkas hjälp eleverna kan tillägna sig matematiska begrepp och strukturer. Under butiksbesök stöter man på siffror i olika kontexter, och vid planering av butiksutflykten kan läraren dra nytta av hur dessa kan användas.
  • Omgivningslära: Butiksutflykten hjälper eleverna att förstå den byggda närmiljön och att agera på ett säkert, hållbart och respektfullt sätt i den. I butiken finns det möjlighet att ta del av teman inom hållbar utveckling, till exempel återvinning eller förebyggande av matsvinn.
Siirry takaisin sivun alkuun