Kaupparetki sopii laaja-alaisiin kokonaisuuksiin (L1-L7)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Kaupparetkellä nämä tavoitetteet toteutuvat hyvin, kun toiminta siirtyy ulos luokasta lähiympäristöön.

Kaupparetki ja sen materiaalit tukevat ilmiöpohjaisten opetuskokonaisuuksien toteuttamista ja sopii itsessäänkin toteutettavaksi ilmiökokonaisuudeksi koulussa

  • Kaupparetki haastaa oppilasta toimimaan uudenlaisessa ympäristössä ja havainnoimaan itse. Kaupparetken suunnittelu ryhmissä taas ohjaa oppilasta uuden keksimiseen, hän saa kannustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa on mahdollista vahvistua.  (L1, ajattelu ja oppimaan oppiminen).
  • Koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat toimimaan joustavasti eri ympäristöissä ja noudattamaan hyviä tapoja myös koulurakennuksen ulkopuolella. (L2, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)
  • Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiä omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen kuluttamiseen. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Kaupparetki on mitä oivallisin paikka opettaa oppilaille kuluttajataitoja, sitä miten kaupassa toimitaan, miten rahaa käytetään jja millaisia valintoja kaupassa tehdään. (L3, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot)
  • Oppilaiden monilukutaito kehittyy kaupparetkellä. Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa ei muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. (L4, monilukutaito)
  • Kaupparetkellä oppilas pääsee tutustumaan myös työelämään: erilaisiin kaupan työtehtäviin ja kauppaan työpaikkana. Oppilaalle voi olla suuri yllätys se, kuinka paljon työtä ja moninaisia työtehtäviä ruuan reittiin pellolta kaupan hyllyyn ja kuluttajalle liittyy ja kuinka monenlaisia työtehtäviä kaupassa on. Oppilas pääsee kartuttamaan kaupparetkellä työelämätuntemustaan. (L6, työelämätaidot ja yrittäjyys)
  • Kaupparetken tehtävät on laadittu niin, että ne edistävät kestävän kehityksen periaatteita. Oppilaiden iästä riippuen kaupparetkeä voidaan osittain suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa. (L7, osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen)

Kaupparetki voidaan liittää moniin eri oppiaineisiin

Kaupparetki soveltuu myös osaksi useiden eri oppiaineiden sisältöjä. Alla muutama esimerkki eri oppiaineista, joihin kaupparetken voi esimerkiksi liittää.

  • Äidinkieli: Oppilaat pääsevät kaupparetkellä kielellisesti monipuoliseen ja virikkeiseen ympäristöön. Erilaisia tekstejä löytyy niin hinnoista, kylteistä kuin itse tuotteistakin. Näihin liittyviä harjoituksia löytyy materiaalin tehtäväpankista.
  • Matematiikka: 3.–6.-vuosiluokkien matematiikan opetuksessa on tavoitteena tarjota kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Kaupassa asioidessa ja tutustumiskäynnillä löytyy lukuja erilaisista yhteyksistä ja niiden käyttöä voi hyödyntää kaupparetkeä suunniteltaessa.
  • Ympäristöoppi: Kaupparetki auttaa oppilasta hahmottamaan rakennettua lähiympäristöään ja toimimaan siinä turvallisesti, kestävästi ja kunnioittavasti. Kaupassa on mahdollisuus tutustua kestävän kehityksen teemoihin, kuten esimerkiksi kierrätykseen tai ruokahävikin ehkäisemiseen.

Siirry takaisin sivun alkuun