Ruokatieto Yhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ruokatieto Yhdistys ry, ruotsiksi käännettynä Föreningen Matinformation rf. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Ruokatieto. Lisäksi yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finfood – Finnish Food Information. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta elintarvikkeista, maataloustuotteista ja suomalaisesta ruokakulttuurista; erityisesti lisätä tietoa maataloudesta, elintarvikkeiden jalostuksesta, kaupasta ja koko elintarvikeketjun toiminnasta Euroopan Unionin alueella, ruuan vaikutuksesta terveyteen ja hyvinvointiin, ruuan tuotannon työllistävästä ja taloudellisesta merkityksestä sekä tukea ruuan laadun ja turvallisuuden parantamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • osallistuu elintarviketaloudesta ja ruuasta tiedottamiseen
 • tuottaa elintarvikealan uutisia ja informaatiopalveluja
 • välittää Suomen ja muun Euroopan Unionin elintarvikealaa koskevaa tietoa tiedotusvälineille, kouluille, elintarvikealan yrityksille, järjestöille, hallinnolle ja kuluttajille
 • jakelee elintarvikealan tiedotteita
 • tekee tunnetuksi suomalaista ruoka- ja tapakulttuuria Euroopan Unionissa
 •  järjestää elintarvikkeisiin ja ruokakulttuuriin liittyvää koulutusta
 • hallinnoi ja tekee tunnetuksi suomalaisuutta osoittavaa alkuperämerkkiä
 • tekee selvityksiä elintarviketuotannon toimintatapojen merkityksestä ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvoinnille
 • edistää omavalvontaa ja laatutyötä elintarviketaloudessa
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • edistää tavoitteitaan muilla samantapaisilla tavoilla.

Yhdistys ei harjoita sellaista toimintaa, joka tuottaa voittoa tai muuta välitöntä taloudellista etua siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voivat olla oikeuskelpoiset yhteisöt, rekisteröidyt järjestöt ja säätiöt. Jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää hallitus.

4 Jäsenmaksu

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun.

Jäsenmaksun suuruus määräytyy seuraavasti:

4.1 Elintarvikevalmistajina toimivien oikeuskelpoisten yhteisöjen, joiden liikevaihto on vähintään 90 (yhdeksänkymmentä) miljoonaa euroa, vuosittainen jäsenmaksu on 0,1 promillea laskettuna Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävän tai käyttäneen yhteisön kotimaan elintarvikevuosimyynnistä. Sellaiset yhteisöt, joilla on tytäryrityksiä ja/tai tulosvastuullisia liiketoimintayksiköitä maksavat jäsenmaksun Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävien yksiköitten kotimaan elintarvikevuosimyynnin mukaisesti. Laskentaperusteena käytetään jäsenyhteisön tilinpäätöstä yhdistyksen kokousta edeltäneeltä vuodelta.

4.2 Elintarvikevalmistajina toimivien oikeuskelpoisten yhteisöjen, joiden liikevaihto on alle 90 (yhdeksänkymmentä) miljoonaa euroa, vuosittainen jäsenmaksu porrastetaan yrityksen liikevaihdon perusteella sen suuruisena, kuin yhdistyksen vuosikokous kalenterivuosittain päättää. Porrasteperusteena käytetään jäsenyhteisön tilinpäätöstä yhdistyksen kokousta edeltäneeltä vuodelta.

4.3 Elintarvikekaupan alalla toimivan oikeuskelpoisen yhteisön vuosittainen jäsenmaksu on 0,1 promillea laskettuna omien elintarviketuotemerkkien kotimaan vuosimyynnistä. Laskentaperusteena käytetään jäsenyhteisön tilinpäätöstä yhdistyksen kokousta edeltäneeltä vuodelta.

4.4 Rekisteröidyn maataloustuottajajärjestön vuosittainen jäsenmaksu on 0,1 promillea maataloustulosta.

4.5 Muiden kuin edellä mainittujen liiketoimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen vuosittainen jäsenmaksu on 7 500 (seitsemäntuhattaviisisataa) euroa, mikäli niiden konserniliikevaihto tai vastaava on pienempi kuin 700 miljoonaa euroa ja 15 000 (viisitoistatuhatta) euroa, mikäli niiden konserniliikevaihto tai vastaava on suurempi kuin 700 miljoonaa euroa elintarvike-elinkeinoon kohdistuvasta myynnistä.

4.6 Muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen ja rekisteröityjen järjestöjen ja säätiöiden vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5 Yhdistyksestä eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa eroamisilmoitus on tehty. Jäsenmaksut siltä vuodelta, jolloin eroamisilmoitus on tehty, on eroavan jäsenen maksettava.

6 Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen, joka on toiminut vastoin yhdistyksensääntöjä tai muutoin vahingoittanut yhdistystä, voidaan erottaa yhdistyksestä.

7 Yhdistyksen kokoukset

Ylintä päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, johon kullakin yhdistyksen jäsenellä on oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja. Jäsenten äänimäärä on porrastettu suhteessa maksetun jäsenmaksun suuruuteen siten, että jäsenmaksun jokaista alkavaa kahtasataaviittäkymmentä (250) euroa vastaa yksi ääni. Jäsen, joka on laiminlyönyt kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksamisen kahden (2) kuukauden ajan, ei saa käyttää äänioikeuttaan sinä vuonna.

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kerran vuodessa varsinaiseen kokoukseen eli vuosikokoukseen, joka pidetään syys-marraskuun aikana hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

8 Kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjeitse.

9 Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 1. hyväksytään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta,
 2. vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille,
 3. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle,
 4. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksut sääntöjen kohdassa 4.2 ja 4.6 mainituille jäsenille,
 6.  vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle,
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen,
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle,
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä sekä
 10. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat.

Jos jäsen haluaa saattaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on esitys siitä jätettävä sähköpostitse tai kirjeitse yhdistyksen hallitukselle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 Valtuuskunta

Yhdistyksellä voi olla neuvoa-antavana elimenä valtuuskunta, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja yhdistyksen päättäville elimille yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Valtuuskunnan asettamisesta päättää yhdistyksen kokous, joka myös päättää valtuuskunnan jäsenmäärästä ja valitsee valtuuskuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan.

11 Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) jäsentä, jotka yhdistyksen vuosikokous valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä lähinnä puolet on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoron mukaan.

Hallituksessa on oltava jäseniä ainakin maataloustuottajien, elintarviketeollisuuden, kaupan ja kuluttajien ja alan järjestöjen piiristä. Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jäsen ennen vaalikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa toinen henkilö eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaikilla jäsenillä on oikeus osallistua ehdokkaiden asettamiseen. Toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain hallituksen jäsenten keskuudesta. Sama henkilö voi toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enintään kolme kalenterivuotta peräkkäin. Puheenjohtaja valitaan vuorotellen maataloustuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan edustajista.

12 Hallituksen päätökset ja valinnat

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen koko jäsenmäärästä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus valitsee yhdistyksen toiminnanjohtajan. Muut toimihenkilöt valitsee joko hallitus tai toiminnanjohtaja. Hallitus nimittää mahdolliset ohjausryhmät ja ohjausryhmien jäsenet. Ohjausryhmillä on oma yhdistyksen hallituksen vahvistama johtosääntö. Hallitus voi valita työvaliokunnan ja muita valiokuntia apuelimikseen.

13 Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.

14 Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat tilintarkastajille huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausunto yhdistyksen toiminnasta, tileistä, tilinpäätöksestä ja omaisuuden hoidosta viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu.

15 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen toiminnan purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous, ja on hyväksymisen puolesta annettava ensimmäisessä kokouksessa yksinkertainen ääntenenemmistö ja viimeksi pidetyssä kokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Näiden sääntöjen 4 § voidaan muuttaa yhdessä kokouksessa 3/4 enemmistöllä.

16 Yhdistyksen varat yhdistyksen purkamisen jälkeen

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäävät varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Siirry takaisin sivun alkuun