De olika ursprungsmärkningarna på livsmedelsförpackningar har sina egna kriterier.

MÄRKE

RÅVARANS INHEMSKA ANDEL

ARBETE

KONTROLL

Gott från Finland
Kött, fisk, ägg och mjölk som sådana och som ingredienser är alltid 100 procent av finländskt ursprung.

Om ett livsmedel endast innehåller en typ av råvara är den alltid till 100 procent av finländskt ursprung.

I en produkt med många ingredienser är 75-100 procent av filändskt ursprung.

Beräknas i kilogram (kg). Tillsats av vatten räknas inte.

Slutprodukten tillverkas och förpackas alltid inom landet.

Beräknas i utfört arbete.

Kontrollbesök av oberoende inspektörer på företagen vart tredje till fjärde år för att bland annat kontrollera råvarornas ursprung.Dessutom följs produkterna upp kontinuerligt.

Nyckelflaggan

Inget krav på att råvaran ska vara av finländskt ursprung.

En produkt som tillverkats i Finland med ett inhemskt innehåll på minst 50 procent av självkostnadsvärdet (€) (inklusive bl.a. råvaru-, personal- och marknadsföringskostnader.)

Märket beviljas för en begränsad tidsperiod och användningen av märket omfattas av regler. I händelse av överträdelse av reglerna återkallas användningsrätten. Användningen övervakas genom årliga undersökningar och vid behov genom kontrollbesök.

Hjärtbladsmärket

Den vegetabiliska råvaran är inhemsk, inga kriterier för andra råvaror i förädlade prodekter.

Den vegetabiliska råvaran är odlad i Finland.
Förädlade produkter är alltid tillverkade i Finland.

Kontroller genomförs vart fjärde år, utöver de självutvärderingar som görs av odlarna.

Användning av den finska flaggan på förpackningar

Finlands flagga används ibland i samband med produkter för att visa produkten är finländsk och inhemsk.

Livsmedelsverkets anvisning är: ”Produkten ska vara helt eller till merparten inhemsk både när det gäller tillverkning och råvaror, annars vilseleder andvändningen av flaggan konsumenten.”

Flaggan är fri att använda, men myndigheten kan ingripa om märket används på ett vilseledande sätt.

Frivilliga ursprungsmärkningar

Märket Gott från Finland (Föreningen Matinformation rf)

RÅVARA: Kött, fisk, ägg och mjölk i produkten ska vara av finländskt ursprung till 100 procent. Innehållet i produkter som består av bara en ingrediens ska vara till 100 procent finländskt (t.ex. vetemjöl). Den sammanlagda inhemska andelen i produkten är mellan 75 och 100 procent (t.ex. färdigmat). I genomsnitt är den inhemska andelen av råvaror i Gott från Finland-produkter mer än 95 procent. Den inhemska andelen sjunker ofta till exempel på grund av salt och kryddor. Till exempel har rågbröd med märket Gott från Finland ett inhemskt innehåll på mindre än 100 procent eftersom saltet i brödet kommer från något annat land.
ARBETE: Produkten tillverkas och förpackas alltid i Finland.
KONTROLL: Kontrollbesök av oberoende inspektörer på företagen vart tredje till fjärde år för att bland annat kontrollera råvarornas ursprung. Dessutom följs produkterna upp kontinuerligt.

Nyckelflaggan (Förbundet för Finländskt Arbete)

RÅVARA: Inget krav på att råvaran ska vara av finländskt ursprung.
ARBETE: En produkt som tillverkats i Finland med ett inhemskt innehåll på minst 50 procent av självkostnadsvärdet (€) (inklusive bl.a. råvaru-, personal- och marknadsföringskostnader).
KONTROLL: Märket beviljas för en begränsad tidsperiod och användningen av märket omfattas av regler. I händelse av överträdelse av reglerna återkallas användningsrätten. Användningen övervakas genom årliga undersökningar och vid behov genom kontrollbesök.
Nyckelflaggan berättar snarare om finländskt arbete än om råvarornas ursprung.

Hjärtbladsmärket (Inhemska Trädgårdsprodukter rf)

RÅVARA: I förädlade vegetabiliska produkter är den vegetabiliska råvaran odlad i Finland, men för andra råvaror finns inga kriterier.
ARBETE: Den vegetabiliska råvaran är odlad i Finland.
KONTROLL: Kontroller vart fjärde år och odlarnas självutvärderingar vartannat år.

(läs mer: www.kauppapuutarhaliitto.fi,  www.kasvikset.fi)

Handelns egna märken

Tillverkad i Finland (Lidl)

RÅVARA: Om produkten också är märkt med Gott från Finland, krävs samma krav på inhemskt ursprung som för andra produkter märkta med Gott från Finland. Märket Tillverkad i Finland beskriver endast finländskt arbete och tar inte ställning till råvarans ursprung.
ARBETE: Slutprodukten tillverkas och förpackas i Finland.
KONTROLL: Tillsammans med märket Gott från Finland omfattas produkten i fråga av samma kontroll som märket Gott från Finland. Lidl ansvarar för kontrollen av märket Tillverkad i Finland.

Kotimaista (SOK)

RÅVARA: Märket Kotimaista används alltid tillsammans med märket Gott från Finland eller Hjärtbladsmärket.
ARBETE: Slutprodukten tillverkas och förpackas i Finland.
KONTROLL: Omfattas av samma kontroll som märket Gott från Finland eller Hjärtbladsmärket.

Andra förpackningsmärken

EAN/GTIN-KODER

De flesta återförsäljare använder EAN-streckkoden för att identifiera produkter. EAN-streckkoden består av två delar: Den numeriska GTIN-koden och motsvarande streckkodssymbol. De tre första siffrorna i GTIN-koden anger i vilket land företagsprefixet är utfärdat. Prefixet kan användas för att koda produkter, till exempel av tillverkaren, producenten eller importören av produkten. Kodaren är vanligtvis den som äger rättigheterna till produkten. Därför kan till exempel en produkt som tillverkats i Kina kodas med den finska landskoden (64). Det går med andra ord inte att fastställa produktens ursprungsland utifrån GTIN-koden.

(läs mer: www.gs1.fi)

Solmärket

Solmärket är ett märke för livsmedel som producerats med ekologiska metoder. På livsmedelsförpackningar anger märket att övervakningen av produkten handhas av finländska myndigheter. Märket kan beviljas en aktör som producerar, framställer eller låter framställa, förpackar eller importerar ekologiska produkter och är ansluten till övervakningssystemet för ekologisk produktion.

Solmärket är med andra ord inte ett garantimärke för inhemska råvaror och inhemsk produktion fastän det vittnar om finländsk myndighetstillsyn. Minst 95 procent av livsmedlets jordbruksråvaror är ekologiskt producerade. Nyttjanderätt till solmärket ansöks från Livsmedelsverket. Användningen av märket är frivillig och kostnadsfri. Solmärket håller på att falla ur bruk i och med införandet av EU:s nya obligatoriska ekomärke, lövmärket.

(läs mer: www.ruokavirasto.fi/)

Solmärket tillsammans med märket Gott från Finland visar att produkten är en inhemsk ekologisk produkt.

Lövmärket

EU:s ekologiska logotyp Lövmärket blev obligatorisk från och med början av 2012 för alla färdigförpackade ekologiska livsmedelsprodukter som produceras i EU. Lövmärket kan användas i förpackningspåskrifter för förpackade livsmedel som produceras inom EU och är frivilligt för oförpackade produkter, liksom för ekologiska produkter som importeras från tredjeländer. I en produkt måste 95 procent av ingredienserna som härstammar från jordbruket vara ekologiskt producerade. Finländska råvaror kan märkas ”Producerad i Finland” om minst 98 procent av jordbruksråvarorna har producerats i Finland.

(läs mer: www.ruokavirasto.fi/)

Lövmärket tillsammans med märket Gott från Finland visar att produkten är en inhemsk ekologisk produkt.

Back to top